IMPORTANT: Per accedir als fitxer de subversion: http://acacha.org/svn (sense password). Poc a poc s'aniran migrant els enllaços. Encara però funciona el subversion de la farga però no se sap fins quan... (usuari: prova i la paraula de pas 123456)

Contingut

Definició de xarxa local segons l'IEEE

Xarxes LAN vs Xarxes WAN

 • Àmbit geogràfic
 • integritat. Tassa d'error baixa
 • Velocitat: moderadament alta

LAN

 • Tipo de linia multipunt
 • Tipus de calble velocitats altes
 • Estrella

WAN

 • Tipo de linia punt a punt
 • topologia en malla
 • Tipus de calble velocitats limitades.
Factors que fan necessària una LAN

 • Raons econòmiques:
 • Compartició de dades:
 • Creació de sistemes d'informació distribuïda:
 • Evitar redundància de dades:
 • Processos distribuïts:
 • Recursos compartits:
 • Simplificació de la gestió dels sistemes:
 • Facilita l'administració d'una xarxa:
 • Treball Col·laboratiu: EL projecte SETI es un clar exemple
 • Centralització de la gestió de l'emmagatzematge i backup:


Topologies de xarxa

estrella: avantatge es facil de implementar es una rao important si un nova perd la conecció els demés segueixen treballant no problemes de col·lició mes seguretat perque sestableixes coneccions punt a punt com ningu mes participa tenim mes seguretat

desavantatges

 • longitut del cable
 • si peta el swich peta tot

Fitxer:250px-Topología de red.png

Topologia en estrella

Topologia en anell

xarxa tipo malla i comença i acaba al mateix lloc


Avantages la longitut del cable en poc cable tens a molta gent

Desavantatges

 • si falla un falla tot
 • poden interceptar comunicacions

actualment no s'utilitzen

Topologia en bus

cables cohaccials

avantatges


gran incomenient

Toca multiplexar si o fas en temps es lent seguritat tots poden accedir un clar exemple es el WIFI.


Altres topologies

Topologia en malla

Topologia en arbre

No ho he vist mai

Topologia en interconnexió total

Topologies mixtes

Topologia física vs Topologia lògica

HUB:

SUITCH

Components d'una xarxa LAN

Servidors i Estacions de treball

estacio de treball diferencia akelles maquines (PC's) intereaccio en l'usuari (clients es un poc problematic).

servidor: comparteixen els seus recursos

perifèrics de xarxa: tota la resta de dispositius com cada vegada es conectes mes coses a la xarxa ja no queden IP's.

Cablejat i medis de comunicació

xarxes sense fils

Targeta de xarxa

targeta es lo físic interfície es lo lògic

en una mateixa xarxa podem crea tantes interfícies com vulguis.

NICs es un component que connecta el cablejat amb el servidor es la interfície connecta 2 tipus de sistemaConcentradors de cables

 • passarela o encaminador
 • un router a de tenir 2 o mes sortides des de xarxa.

Bridges o ponts

cuidao!

Un pont se sembla a passarel·la se si es un acces point. si pasa d'un tipus de medi a un altre es un pont es un empalme.


Pasarel·las, Gateways o encaminadors

Conceptes previs de xarxa

Protocol de comunicacions

parla de protocol es una serie de regles.

han d'estar perfectament definides. la llengua dels ordinadors es formal i no hi ha matisos.

com se intercanviaran les dades.

solen ser públics i estandarditzats per les associacions

hi ha tans protocols com aplicacions hi ha.

exemple protocol

 • Despenjar el telèfon a l'emissor
 • Esperar to. Si no hi ha to tornar a penjar/despenjar
 • Marcar el número de telèfon del receptor
 • Si el receptor esta ocupat sona el to de comunicant.
 • Si el receptor no comunica, sonen els tons de trucada a
 • l'emissor i el timbre al receptor.
 • El receptor despenja el telèfon (accepta la comunicació)
 • L'emissor i el receptor es comuniquen (comunicació full- duplex)
 • L'emissor o el receptor finalitzen la comunicació penjant el telèfon

Exemple de protocol DHCP

Carles risa protocol.png

Primer demano una configuracio i la final allibero(release) això resumit.

Priemr es el init despres el selecting selecciona el servidor DHCP el client envia un discover i lenvia a tota la xarxa ens em de fixar en que es el port 67 el 67 es del servidor i el 68 del client. requesting es demanar la configuració Pot pasa k revis un NAC que no es correcta no te configura. DCH decliner.

Estas en un bound(ia tens ip) a la mitat del temps tornara a renovar.

Funcions d'un protocol

 • Detectar la connexió física existent
 • Establir una connexió (handshake)
 • Negociació de les característiques de la comunicació (velocitat, tassa d'error mínima, etc.)
 • Quan s'inicia o acaba un missatge i quin format té.
 • Que fer amb els missatges incorrectes o mal formats
 • Com acabar una connexió
 • Com detectar un final inesperat d'una connexió...

determinen el format de les dades, amb quina velocitat o enviaré això i amb quin ordre. associasions que ho determinen

.*IEEE

 • ANSI fa el mateix que la EIA
 • TIA
 • EIA
 • ITU


Model arquitectònic de xarxa

CapesInivells.png

Concepte de capa o nivell

Per a que tot això funcioni es el divide i venceràs tens un problema gran i el redueixes a problemes petits.


Serveis, Primitives, Interfícies i Entitats

Arquitectura de xarxa

Model arquitectònic de xarxa.png

Família de protocols

Sistemes oberts. ISO

Tipus de serveis

Orientats a connexió

No orientats a connexió

El model de referència OSI

CapesOSIBitsTramesPaquetsEtc.jpg

Nivells OSI orientats a xarxa

 • Capes orientades a xarxa 1 2 i 3

Nivell 1. Nivell Físic

Característiques mecàniques

 • tipus de senyal
 • elèctriques
 • Potencia
 • voltatges
 • duració
 • funcionals


Nivell 2. Nivell d'enllaç

 • Establir una línia de comunicació
 • S'envien trames

funcions

 • Controls d'error
 • Sincronització asíncron
 • Control de flux la velocitat en que s'envien les dades.
 • Control d'errors CRC similar al DNI
 • Direccionament MAC
 • Gestio de l'enllaç

Nivell 3. Nivell de xarxa

Paquet funcions

 • No corregeix errors
 • Encaminar
 • Identificar La IP
 • Control congestió si esta molt saturat enviara per un altre costat

Nivell 4. Nivell de transport

capa de transició

PDU es el nom de la muñeca rusa a cada nivell (segments no es motl important)


no es el mateix a una maquica que esta coenctada ment que una maquina que esta ayun

el protocol important de la capa 1 ethernet capa 2 ehernet capa 3 IP capa 4 TCP UDP ICMP

tcp serveix per

 • UDP es menos segur però es mes rapid video conferencia skype, temps real orientat a no coneccio


 • TCP pagines web baixades
 • ICMP seveix per ferse ping per saber si estas viu o no entre routers. l'utilitzen les maquines.

funcions

 • estableix conneccio
 • ordena paquets
 • control d'errors afexeix un CRC
 • control de flux velocitat pa que no s'omplin els buffers
 • QoS
 • multiplexacio en una sola ip multis serveis.

Nivells OSI orientats a l'aplicació

Nivell 5. Nivell de sessió

sessio es : el temps que dura una sessio el ordenador sap qui ets.

Nivell 6. Nivell de presentació

molta gent li diu llenguatge.


s'encarrega de la presentació de les dades com se presenten XML o HTML formatgen les dades.

Nivell 7. Nivell d'aplicació

exemples

DNS, FTP, HTTP, IMAP, IRC, NFS, NNTP, NTP, POP3, SMB/CIFS, SMTP, SNMP, SSH, Telnet, SIP...

La familia de protocols TCP-IP

OSIvsTCPIP.jpg
Nivell interfície de xarxa

comunicació entre capes

sempre hi ha 4 fases (primitives) alora de usar un servei

 • Conectarte

Carlesrisa exempleprotocoltelefonconnexio.png

 • Un cop conectat ia pots parla

Carlesrisa exempleprotocoltelefon.png


Carlesrisa exempleprotocoltelefonpenja.png

Nivell d'Internet

Protocol IP

Adreçes IP

Protocol ARP

Comanda arp:

Adreces MAC

Comanda ifconfig.

Protocol ICMP

Comanda ping.

Nivell de transport

Protocol TCP

Ports i sockets

Escànner de ports nmap:

Estat de les connexions del sistema. Comanda netstat:

Protocol UDP

Nivell aplicació

Protocols:

 • FTP
 • DHCP
 • DNS
 • TELNET
 • SSH
 • HTTP
 • SMTP, POP3, IMAP

Altres famílies de protocols

Família SNA IBM

Família Novell Netware

Família AppleTalk

Família NetBeui

arquitectura client -servidor

sol haver-hi molt clients i pocs servidors

El servidor es el mes important es el punt feble d'aquestes arquitectures, si el servidor se col·lapsa tot a tomar por saco.

Es fàcil fer aquest sistemes però te un inconvenient, quan creixen no son escalabres i se saturen.

peer to peer

tipologia de xarxa , contra mes gent hi ha millor va .

escalen molt b però es molt difícil de programar es mes car.

Te algo de social es que per montar un xarxa així sol necessitem ser bons programadors.

exemples

aplicacions p2p


sistemes mixtes

correu electronic


Sistemes distribuïts

exercici

Serveis orientats a connexio

tenen 3 fases conectarse envia dades i desconnectar-se

les dades s'envien en ordre.

normalment un cop tenim la connecció tothom segueix el mateix camí, moltes vegades no es així.

Sense connecció no fa falta que s'estableixi connecció son mes ràpids, este tipus de paquets van numerats pera que el emisor els pugui ordenar

com funciona el TCP el protocol orientat a connecció

em de veure les 3 fases

cuan conecta cuan envia i cuan tanca

com o farem amb el NC

Carles Risa NC.png


IPERF

instal·lació

$sudo apt-get install iperf


Creem el fitxer /etc/init.d/iperf:

$ sudo cp /etc/init.d/skeleton /etc/init.d/iperf $ sudo joe /etc/init.d/iperf

i omplim amb

# PATH should only include /usr/* if it runs after the mountnfs.sh script
PATH=/sbin:/usr/sbin:/bin:/usr/bin
DESC="Servidor Iperf"
NAME=iperf
DAEMON=/usr/bin/$NAME
DAEMON_ARGS="-s -D"
PIDFILE=/var/run/$NAME.pid
SCRIPTNAME=/etc/init.d/$NAME


el fem executable

$ sudo chmod +x /etc/init.d/iperf


l'arranquem

$sudo /etc/init.d/iperf startaquesta comanda es per fer que sarranqui per defecte al arrancar la maquina

$ sudo update-rc.d iperf defaults

mirar la velocitat a un company

$ iperf -c ip comany