IMPORTANT: Per accedir als fitxer de subversion: http://acacha.org/svn (sense password). Poc a poc s'aniran migrant els enllaços. Encara però funciona el subversion de la farga però no se sap fins quan... (usuari: prova i la paraula de pas 123456)

Introducció a les comunicacions

 • Telemàtica = TELEmatica +InforMÀTICA


Objectius/avantatges

 • Compartir recursos sense importància de la seva localització
 • física. Ex. Pàgina d'Internet, impressores...
 • Compartir la càrrega de treball. Diferents màquines poden
 • treballar en paral·lel per resoldre una mateixa tasca.
 • Compartir informació de forma instantània. Les comunicacions
 • elèctriques tenen lloc a velocitats properes a la de la llum.
 • Estalvi econòmic. És més rendible la interconnexió de màquines que no pas tenir màquines molt grans.
 • Medi de comunicació entre persones (videoconferència, veu IP, etc.)
 • Arquitectura client-servidor. Poder aprofitar la potència d'equips remots al nostre.

La informació i els senyals

No es el mateix transmitir informació que envia informació.

 • La transmició el que fa es enviar una senyal
 • Hi ha molts senyals
 • Elèctrica,lumínica,so,magnetisme, electromagnètica, fibraòptica, senyals de fum, coloms.
 • Contra menys freqüència mes temps necessites.
 • La línia de transmissió: Canals

Si el receptor ho pot descodificar no és soroll.

Senyals

 • Senyal sinusoïdal
 • Amplitud
 • Es la potència que te la ona, mentre es mou va perden potència relacionat en la qualitat.
 • freqüència
 • la freqüència va relacionada en la velocitat.
 • Fase
 • començes a emetre,te importàcia al moment de separar senyals

Freqüencia

Si repeteixes més arribes menys allun.
mes freqüència mes perds.
depenen de com estiguin fets els atoms passen millor o no.

Domini Públic Radioelèctric

El aire es un be públic i esta regulat.

Soroll i interferències

 • Hi ha 2 tipus de soroll
 • Qualsevol canal el propi canal te un soroll per si (soroll blanc) bàsicament es la temperatura.


circuit de dades

ETD

 • Exemples ETD


 • Persona parlant


 • Ordinador enviant dades


 • CD, DVD, radiocasset


 • Llanterna


 • Pot ser un terminal, un ordinador potent o una impressora de moderada intel·ligència.


 • El que distingeix a un ETD no és la intel·ligència ni la potència de càlcul, sinó la funció que realitza: ser origen o destinació


en una comunicació.


 • MovimentECD

 • Exemples ECD
 • Micròfon, altaveus
 • Dispositius de comunicacions: commutadors, routers, mòdems, etc.
 • Antena
 • Sensor de moviment


Línies de comunicacions

Punt a Punt

Un cable 2 Pc's

Multipunt

en una cable varis PC's connectats

Tipus de línies

 • Línies privades
 • Línies publiques
 • Línia dedicades


Tipus de comunicacions

 • Símplex
 • Semi-dúplex
 • Emissor i receptor es poder intercanviar xo no a l'hora. una sola direcció
 • Dúplex

Emissor i receptor poder fer les dues coses a l'hora (un telefon)

ALFABET i CODI

 • Alfabet origen


 • Alfabet imatge


 • Codi
"El DNI es un codi no xifrat que es molt fàcil s'envia i comprova si te la lletra i sinó la té, te diu ei que esta mal."

El UNICODE està sempre canviant perque hi ha llengues que encara no s'han unit.

Codi del Cèsar

És un codi per desplaçament

Tipus de transmissions

 • Analògiques
 • Digitals
 • Les transmissions digitals son mes fàcils de protegir que les analògiques.
 • Síncrones
 • Emissor i receptor es posen d’acord sobre l’instant què comença o acaba una informació.
 • Asíncrones


 • Sèrie i paral·lel
 • El paral·lel es millor perque envia la informació en paral·lel, però està en desús.
 • Unicast
 • Es pot confundir amb el punt a punt,
 • Broadcast
 • Ningú es lliura de rebre la informació. (televisió...)
 • Multicast
 • un emissor i molts receptors però escullides.
 • Anycast


Modulació de senyals

 • Modulacio es un tecnica que agafes una senyal un banda base freqüència inicial a 30Mhz.

Es a dir transportar informació a través d'una ona, la mous.

 • Transmissió en Banda Base

Quan una transmissió s'efectua sense passar per un procés de modulació.

Objectius de la modulació

 • Facilitar la radiació de les antenes
 • Reducció del soroll i de les interferències
 • Assignació de freqüències
 • Permet multiplexar en freqüència


 • Fase (Phase) Modulada (PM)
 • El problema es saber cuan comença no te indica els valors sinó els canvis

MODEM

És el dispositiu que s'encarrega de convertir les senyals elèctriques digitals en senyals elèctriques analògiques i viceversa

Transductors

Un accespoints converteix una senyal elèctrica i a una senyal electromagnètica

Les antenes son un tipus de traductors.

 • Amplificadors
 • Repetidors
 • Augmenta la senyal, sempre a de tenir font d'alimentació.
 • Distribuïdors i concentradors
 • suitch
 • Commutadors

Tipus de xarxes

 • LAN
 • WAM
 • MAN
 • PAN

Estàndards i associacions

Estàndard obert Hi ha un manual de com fer-ho. Estàndard tancat No hi ha un manual.

Associacions d'estàndards:

 • CCITT. Comitè Consultiu Internacional Telegràfic
 • ITU. Unió Internacional de Telecomunicacions
 • ISO. Organització Internacional de Normalització
 • ANSI. Institut Nacional Americà de Normalització
 • IEEE. Institut d’Enginyers Elèctrics i Electrònics
 • W3C. World Wide Web Consortium