IMPORTANT: Per accedir als fitxer de subversion: http://acacha.org/svn (sense password). Poc a poc s'aniran migrant els enllaços. Encara però funciona el subversion de la farga però no se sap fins quan... (usuari: prova i la paraula de pas 123456)

Aplicacions

$ sudo apt-cache search mac | grep changer
macchanger - utility for manipulating the MAC address of network interfaces
macchanger-gtk - a GTK+ interface for GNU/MACchanger

Instal·lació

$ sudo apt-get install macchanger macchanger-gtk

Execució

$ gksu macchanger-gtk

Des de línia de comandes tenim varies opcions. Consulteu:

$ man macchanger

Podeu utilitzar aquesta comanda de la següent forma:

$ sudo macchanger  --mac XX:XX:XX:XX:XX:XX eth0

Altres

$ dpkg -L macchanger
/.
/usr
/usr/bin
/usr/bin/macchanger
/usr/share
/usr/share/macchanger
/usr/share/macchanger/OUI.list
/usr/share/macchanger/wireless.list
/usr/share/info
/usr/share/info/macchanger.info.gz
/usr/share/man
/usr/share/man/man1
/usr/share/man/man1/macchanger.1.gz
/usr/share/doc
/usr/share/doc/macchanger
/usr/share/doc/macchanger/changelog.gz
/usr/share/doc/macchanger/copyright
/usr/share/doc/macchanger/examples
/usr/share/doc/macchanger/examples/IEEE_OUI.py
/usr/share/doc/macchanger/changelog.Debian.gz
$ cat /usr/share/macchanger/OUI.list | more
00 00 00 Xerox Corporation
00 00 01 Xerox Corporation
00 00 02 Xerox Corporation
00 00 03 Xerox Corporation
00 00 04 Xerox Corporation
00 00 05 Xerox Corporation
00 00 06 Xerox Corporation
00 00 07 Xerox Corporation
00 00 08 Xerox Corporation
00 00 09 Xerox Corporation
00 00 0A Omron Tateisi Electronics Co.
...
$ cat /usr/share/macchanger/wireless.list 
00 00 8F Raytheon Raylink/WebGear Aviator2.4
00 00 F0 Samsung MagicLan (+ some other PrismII cards)
00 00 F1 Raytheon Raylink/WebGear Aviator2.4
00 01 03 3Com 3CRWE62092A
00 02 2D Lucent (WaveLAN, Orinoco, Silver/Gold), Orinoco (Silver, PC24E), Buffalo and Avaya
00 02 6F Senao SL-2011CD
00 02 78 Samsung MagicLan (+ some other PrismII cards)
00 02 A5 Compaq WL110
...

Per exemple:

$ sudo macchanger  --mac XX:XX:XX:XX:XX:XX eth0

ifconfig

$ sudo ifconfig eth2 hw ether 00:30:05:eb:3a:e6

Consulteu ifconfig.

Fitxer interfaces

Configuració permanent, cal modificar el fitxer /etc/network/interfaces

auto eth0
iface eth0 inet dhcp
      hwaddress ether 01:02:03:04:05:06