IMPORTANT: Per accedir als fitxer de subversion: http://acacha.org/svn (sense password). Poc a poc s'aniran migrant els enllaços. Encara però funciona el subversion de la farga però no se sap fins quan... (usuari: prova i la paraula de pas 123456)

Introducció

Instal·lació

$ cd /var/www
$ sudo wget https://github.com/cakephp/cakephp/zipball/2.3.5 -O cakephp.zip
$ sudo unzip cakephp.zip 
$ sudo mv cakephp-cakephp-f02bc38 cakephp
$ cd cakephp
$ sudo chown -R www-data:www-data app/tmp

Ara configurem per a desenvolupament. Aneu a la URL:

http://185.13.76.62/cakephp/

Seguiu els passos de:

 Configuració URL rewriting 


Configuració URL rewriting

Si us dona el missatge:

URL rewriting is not properly configured on your server. 1) Help me configure it 2) I don't / can't use URL rewriting 

Assegureu-vos el mòdul està instal·lat:

$ sudo a2enmod rewrite
$ sudo service apache2 restart

Si heu instal·lat a:

/var/www

Editeu el fitxer:

$ sudo joe /etc/apache2/sites-available/default i a:
     <Directory /var/www/>

Canvieu la línia:

        AllowOverride None

Per

        AllowOverride AllPrimer exemple. Un blog

Un cop feta la instal·lació segons l'apartat anterior, creem i configurem la base de dades:

$ sudo mysql -p 
...
mysql> use cakephpblog;

Executeu

/* First, create our posts table: */
CREATE TABLE posts (
  id INT UNSIGNED AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  title VARCHAR(50),
  body TEXT,
  created DATETIME DEFAULT NULL,
  modified DATETIME DEFAULT NULL
);

/* Then insert some posts for testing: */
INSERT INTO posts (title,body,created)
  VALUES ('The title', 'This is the post body.', NOW());
INSERT INTO posts (title,body,created)
  VALUES ('A title once again', 'And the post body follows.', NOW());
INSERT INTO posts (title,body,created)
  VALUES ('Title strikes back', 'This is really exciting! Not.', NOW());

Ara els permisos:

 > CREATE USER 'cakephpblog'@'localhost' IDENTIFIED BY 'cakephpblog';
 > GRANT ALL PRIVILEGES ON cakephpblog.* TO 'cakephpblog'@'%' WITH GRANT OPTION;
 > FLUSH privileges;
 > exit

I ara configurem la base de dades:

$ sudo cp app/Config/database.php.default app/Config/database.php
$ sudo joe app/Config/database.php

Canvieu les línies:

...

class DATABASE_CONFIG {

    public $default = array(
        'datasource' => 'Database/Mysql',
        'persistent' => false,
        'host' => 'localhost',
        'login' => 'cakephpblog',
        'password' => 'cakephpblog',
        'database' => 'cakephpblog', 
        'prefix' => '',
        //'encoding' => 'utf8',
    );
...

Aneu a:

http://185.13.76.62/cakephp/

Hi ha d'apareixer en verd:

Your database configuration file is present.

Cake is able to connect to the database.

Recursos:

Base de dades

Cal copiar el fitxer:

$ cp app/Config/database.php.default app/Config/database.php

Convencions de noms

http://book.cakephp.org/2.0/en/getting-started/cakephp-conventions.html

DebugKit

DebugKit is not installed. It will help you inspect and debug different aspects of your application.

Documentació

API

Vegeu també

Enllaços externs