IMPORTANT: Per accedir als fitxer de subversion: http://acacha.org/svn (sense password). Poc a poc s'aniran migrant els enllaços. Encara però funciona el subversion de la farga però no se sap fins quan... (usuari: prova i la paraula de pas 123456)

Common Gateway Interface (CGI) és un mètode estandard que permet als servidors web delegar la generació de contingut web a fitxers executables. Aquests fitxers executables es coneixen com a CGI scripts o simplement CGIs i solen escriure's en llenguatges d'scripting.

Ubuntu

Apache i CGI

Apache i CGI

A Ubuntu Apache està configurat per tal de que les URLs de tipus

http://ELNOSTRESERVIDOR/cgi-bin/EXECUTABLECGI

Executin scripts CGI de la carpeta:

/usr/lib/cgi-bin/

Això és així graciès a la configuració del fitxer:

$ cat /etc/apache2/sites-available/default
<VirtualHost *:80>
	ServerAdmin [email protected]

	DocumentRoot /var/www
	<Directory />
		Options FollowSymLinks
		AllowOverride None
	</Directory>
	<Directory /var/www/>
		Options Indexes FollowSymLinks MultiViews
		AllowOverride None
		Order allow,deny
		allow from all
	</Directory>

	ScriptAlias /cgi-bin/ /usr/lib/cgi-bin/
	<Directory "/usr/lib/cgi-bin">
		AllowOverride None
		Options +ExecCGI -MultiViews +SymLinksIfOwnerMatch
		Order allow,deny
		Allow from all
	</Directory>

	ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/error.log

	# Possible values include: debug, info, notice, warn, error, crit,
	# alert, emerg.
	LogLevel warn

	CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/access.log combined

  Alias /doc/ "/usr/share/doc/"
  <Directory "/usr/share/doc/">
    Options Indexes MultiViews FollowSymLinks
    AllowOverride None
    Order deny,allow
    Deny from all
    Allow from 127.0.0.0/255.0.0.0 ::1/128
  </Directory>

</VirtualHost>

Vegeu també

Enllaços externs