IMPORTANT: Per accedir als fitxer de subversion: http://acacha.org/svn (sense password). Poc a poc s'aniran migrant els enllaços. Encara però funciona el subversion de la farga però no se sap fins quan... (usuari: prova i la paraula de pas 123456)

ISO de configuració

De la web de HP:

http://h20000.www2.hp.com/bizsupport/TechSupport/SoftwareDescription.jsp?lang=en&cc=us&prodTypeId=18964&prodSeriesId=468780&prodNameId=468781&swEnvOID=1005&swLang=8&mode=2&taskId=135&swItem=MTX-b8cacaa71541492d8ee070fe99

Es pot baixar la HP ProLiant Offline Array Configuration Utility, que és una ISO de CD bootable per configurar el RAID.

Hardware

 • Les màquines servidor Samba de l'Institut de l'Ebre
 • El tallafocs-asi

Array RAIDS

Si teniu un RAID de hardware real en una màquina HP el sistema Linux us utilitzarà el driver CCISS de HP:

HP Smart Array CCISS driver

Podeu identificar aquest tipus de dispositius per:

$ sudo fdisk -l 
...
Disc /dev/cciss/c0d0: 500.0 GB, 500047672320 octets
255 heads, 63 sectors/track, 60794 cylinders
Units = cilindres of 16065 * 512 = 8225280 bytes
Disk identifier: 0x000be9cb

    Dispositiu Arrenc.  Inici     Final  Blocs  Id Sistema
/dev/cciss/c0d0p1  *      1     304   2441848+ 83 Linux
/dev/cciss/c0d0p2       305     790   3903795  82 Intercanvi Linux / Solaris
/dev/cciss/c0d0p3       791    60794  481982130  83 Linux

Com saber quina controladora de RAID esteu utilitzant?

Utilitzeu:

$ lspci -nn | grep RAID
14:08.0 RAID bus controller [0104]: Hewlett-Packard Company Smart Array E200i (SAS Controller) [103c:3238]

Documentació

Hi ha un fitxer de text que podeu trobar online a:

http://www.mjmwired.net/kernel/Documentation/cciss.txt

Noms dels dispositius. Device Naming

El nom d'un dispositiu CCISS té dos components:

 • Major numbers
 • Minor numbers

On els Major numbers són (s'assigna un número d'aquest a cada controladora):

104	cciss0	
105	cciss1	
106	cciss2
105	cciss3
108	cciss4 
109	cciss5
110	cciss6
111	cciss7

I els Minor numbers:

	    b7 b6 b5 b4 b3 b2 b1 b0
	    |----+----| |----+----|
	       |      |
	       |      +-------- Partition ID (0=wholedev, 1-15 partition)
	       |
	       +-------------------- Logical Volume number

Exemples:

/dev/cciss/c0d0			Controller 0, disk 0, whole device
/dev/cciss/c0d0p1		Controller 0, disk 0, partition 1
/dev/cciss/c0d0p2		Controller 0, disk 0, partition 2
/dev/cciss/c0d0p3		Controller 0, disk 0, partition 3
/dev/cciss/c1d1			Controller 1, disk 1, whole device
/dev/cciss/c1d1p1		Controller 1, disk 1, partition 1
/dev/cciss/c1d1p2		Controller 1, disk 1, partition 2
/dev/cciss/c1d1p3		Controller 1, disk 1, partition 3
$ sudo fdisk -l 
Disc /dev/cciss/c0d0: 500.0 GB, 500047672320 octets
255 heads, 63 sectors/track, 60794 cylinders
Units = cilindres of 16065 * 512 = 8225280 bytes
Disk identifier: 0x000be9cb

    Dispositiu Arrenc.  Inici     Final  Blocs  Id Sistema
/dev/cciss/c0d0p1  *      1     304   2441848+ 83 Linux
/dev/cciss/c0d0p2       305     790   3903795  82 Intercanvi Linux / Solaris
/dev/cciss/c0d0p3       791    60794  481982130  83 Linux

Si els no es creen a /dev/cciss executeu com a superusuari:

$ sudo su
# cd /dev
# ./MAKEDEV cciss

Harware suportat

De la web

Supported Hardware

  * Smart Array 5300
  * Smart Array 5312
  * Smart Array 532
  * Smart Array 5i
  * Smart Array 6400
  * Smart Array 6400 EM
  * Smart Array 641
  * Smart Array 642
  * Smart Array 6422
  * Smart Array 6i
  * Smart Array E200
  * Smart Array E200i
  * Smart Array E500
  * Smart Array P212
  * Smart Array P400
  * Smart Array P400i
  * Smart Array P410
  * Smart Array P410i
  * Smart Array P411
  * Smart Array P600
  * Smart Array P700m
  * Smart Array P800
  * Smart Array P812
  * MSA 500 G2
  * MSA 20

Utilitats. CCISS utils

Utilitat Open Source creada per HP que només serveix per monitorizar:

http://cciss.sourceforge.net/#cciss_utils

cciss_vol_status. Detectar errors de maquinari

Per obtenir el software i instal·lar-lo:

$ wget http://sourceforge.net/projects/cciss/files/cciss_vol_status/cciss_vol_status-1.09.tar.gz/download
$ mv download cciss_vol_status-1.09.tar.gz
$ tar xvzf cciss_vol_status-1.09.tar.gz 
$ cd cciss_vol_status-1.09/

Consulteu:

$ cat INSTALL 

Us dirà que cal fer la típica instal·lació des de codi font de C:

$ ./configure
$ make
$ sudo make install

Per provar l'aplicació:

$ sudo cciss_vol_status /dev/cciss/c0d0
/dev/cciss/c0d0: (Smart Array E200i) RAID 1 Volume 0 status: OK. 

cpqarrayd

A Debian existeix un paquet amb aquest nom:

$ dpkg -L cpqarrayd
/.
/etc
/etc/init.d
/etc/init.d/cpqarrayd
/etc/default
/etc/default/cpqarrayd
/usr
/usr/sbin
/usr/sbin/cpqarrayd
/usr/share
/usr/share/man
/usr/share/man/man1
/usr/share/man/man1/cpqarrayd.1.gz
/usr/share/doc
/usr/share/doc/cpqarrayd
/usr/share/doc/cpqarrayd/README
/usr/share/doc/cpqarrayd/changelog.gz
/usr/share/doc/cpqarrayd/AUTHORS
/usr/share/doc/cpqarrayd/README.Debian
/usr/share/doc/cpqarrayd/copyright
/usr/share/doc/cpqarrayd/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/cpqarrayd/NEWS.gz

Es tracta d'un dimoni que monitoritza els RAIDS. Segons el manual:

$ man cpqarrayd

NAME
   cpqarrayd - Arraycontoller monitoringdaemon

SYNTAX
    cpqarrayd [-d] [-v] [-t host [-t host]]

DESCRIPTION
   This program is capable of monitoring HP (Compaq) array controllers. Both the devices controller by the cpqarray driver and devices controlled 
   by the cciss driver are supported. The program monitors the health status for each logical volume and reports if it changes. When used on a 
   cciss controller it reports all events on the controller chain.

   The default is to log to the syslog facility, but the program has an option to send traps to a monitoring system.

OPTIONS
   -d   Enable debug output. Combine with -f for best effect.

   -f   Do not fork into the background. Only useful for debugging.

   -v   More verbose output during startup.

   -t <host>
       Specify a host that should receive traps. You can specify this option at max ten times. The host is in the format host:port.

STATUS
    The following exit values are returned:

   0   Successful startup.

   1   An error occurred.

   2   No supported controller detected.

BUGS
   Default port is udp/161 instead of the expected udp/162. This is not really a bug, but a feature in net-snmp version 5.0.x.

EXAMPLES
   To run this program the standard way type:

   cpqarrayd -t traphost:162

   To debug run it like this:

   cpqarrayd -v -f -d -t traphost:162

AUTHORS
   Hugo Trippaers <spark@knoware.nl>

Per veure els missatges cal consultar el log:

$ sudo cat /var/log/syslog | grep cpq
Sep 23 11:03:42 INSEbreXen1 cpqarrayd: Logging Enabled...
Sep 23 12:04:20 INSEbreXen1 cpqarrayd: Application terminated by signal.
Sep 23 12:04:21 INSEbreXen1 cpqarrayd: Logging Enabled...
Sep 23 12:08:59 INSEbreXen1 cpqarrayd: Application terminated by signal.
Sep 23 12:09:00 INSEbreXen1 cpqarrayd: Logging Enabled...


hpacucli

Per a Debian es pot trobar amb suscripció a:

https://h20392.www2.hp.com/portal/swdepot/displayProductInfo.do?productNumber=T8570AAE%3B

Ads management features.

Com usar l'eina:

Mostrar els controladors:

$ sudo hpacucli controller all show
Smart Array E200i in Slot 0 (Embedded)  (sn: QT88MQ2132   )

Mostrar els arrays al slot0:

$ sudo hpacucli ctrl slot=0 logicaldrive all show status

  logicaldrive 1 (465.7 GB, RAID 1+0): OK

Mostrar els discos físics:

$ sudo hpacucli ctrl slot=0 pd all show status

 physicaldrive 1I:1:1 (port 1I:box 1:bay 1, 250 GB): OK
 physicaldrive 1I:1:2 (port 1I:box 1:bay 2, 250 GB): OK
 physicaldrive 1I:1:3 (port 1I:box 1:bay 3, 250 GB): OK
 physicaldrive 1I:1:4 (port 1I:box 1:bay 4, 250 GB): OK

En aquest exemple tenim uns disc virtual de 500G que a més esta en spill (duplicat: per aquest raó tenim 4 discs de 250G) vaja un RAID 1+0

Estatus:

$ sudo hpacucli ctrl slot=0 show config

Smart Array E200i in Slot 0 (Embedded)  (sn: QT88MQ2132   )

 array A (SATA, Unused Space: 0 MB)


   logicaldrive 1 (465.7 GB, RAID 1+0, OK)

   physicaldrive 1I:1:1 (port 1I:box 1:bay 1, SATA, 250 GB, OK)
   physicaldrive 1I:1:2 (port 1I:box 1:bay 2, SATA, 250 GB, OK)
   physicaldrive 1I:1:3 (port 1I:box 1:bay 3, SATA, 250 GB, OK)
   physicaldrive 1I:1:4 (port 1I:box 1:bay 4, SATA, 250 GB, OK)Instal·lació 0:

Hi ha uns paquets Debian a:

http://debian.skyrock.net/pool/main/h/hpacucli/

Per instal·lar a 64 bits

$ wget http://debian.skyrock.net/pool/main/h/hpacucli/hpacucli_8.50-6.0.2-2_amd64.deb
$ sudo dpkg -i hpacucli_8.50-6.0.2-2_amd64.deb
$ sudo apt-get install lib32gcc1 lib32stdc++6
$ sudo dpkg -i hpacucli_8.50-6.0.2-2_amd64.deb

Podeu veure els fitxers instal·lats:

$ dpkg -L hpacucli 
/.
/usr
/usr/sbin
/usr/sbin/hpacucli
/usr/sbin/hpacuscripting
/usr/share
/usr/share/doc
/usr/share/doc/hpacucli
/usr/share/doc/hpacucli/copyright
/usr/share/doc/hpacucli/changelog.Debian.gz
/usr/share/man
/usr/share/man/man8
/usr/share/man/man8/hpacucli.8.gz
/opt
/opt/compaq
/opt/compaq/hpacucli
/opt/compaq/hpacucli/bld
/opt/compaq/hpacucli/bld/.hpacucli
/opt/compaq/hpacucli/bld/.hpacuscripting
/opt/compaq/hpacucli/bld/hpacucli
/opt/compaq/hpacucli/bld/hpacucli-8.50-6.0.noarch.txt
/opt/compaq/hpacucli/bld/hpacucli.license
/opt/compaq/hpacucli/bld/hpacuscripting
/opt/compaq/hpacucli/bld/libcpqimgr.so
/opt/compaq/hpacucli/bld/mklocks.sh
/var
/var/opt
/var/opt/compaq
/var/opt/compaq/locks


Instal·lació 1:

De:

https://wiki.edubuntu.org/HPDL385

Raid Controller Tools & Monitoring

  * You'll need something to monitor for raid drive failure. The kernel module will not report any nastyness that may be happening with your drives. There's a number of different methods of monitoring this. I've elected to install the HP ACU CLI (Array Configuration Utility - Command Line Interface) and write a quick monitoring script to watch for drive failure. I've elected to do it this way rather than using some of the more sophisticated HP utilties that they provide because I have been burned by closed-source hardware tools in the past (FWIW, not by HP).
  *
   Visit HP's site and download the HP ACU CLI for Redhat Enterprise Server 4. It'll be an rpm. The filename will look something like hpacucli-7.30-9.linux.rpm. You'll have to convert this to a TGZ using alien, install the package manually, install some scarry 32bit libraries, and update some of the scripts to get this to thing to work.
  *
   alien -t hpacucli-7.30-9.linux.rpm
   mkdir tmp
   cd tmp
   tar -xzvf ../hpacucli-7.30.tgz
   cd opt
   mv compaq /opt
   cd ../usr/sbin
   mv hpacucli /usr/sbin
   cd ../../..
   rm -rf tmp
  *

Raid Controller Tools & Monitoring

  * You'll need something to monitor for raid drive failure. The kernel module will not report any nastyness that may be happening with your drives. There's a number of different methods of monitoring this. I've elected to install the HP ACU CLI (Array Configuration Utility - Command Line Interface) and write a quick monitoring script to watch for drive failure. I've elected to do it this way rather than using some of the more sophisticated HP utilties that they provide because I have been burned by closed-source hardware tools in the past (FWIW, not by HP).
  *
   Visit HP's site and download the HP ACU CLI for Redhat Enterprise Server 4. It'll be an rpm. The filename will look something like hpacucli-7.30-9.linux.rpm. You'll have to convert this to a TGZ using alien, install the package manually, install some scarry 32bit libraries, and update some of the scripts to get this to thing to work.
  *
   alien -t hpacucli-7.30-9.linux.rpm
   mkdir tmp
   cd tmp
   tar -xzvf ../hpacucli-7.30.tgz
   cd opt
   mv compaq /opt
   cd ../usr/sbin
   mv hpacucli /usr/sbin
   cd ../../..
   rm -rf tmp
  *
   You'll need the ia32-libs package installed
  * At this point you should be getting this error: 

/opt/compaq/hpacucli/bld/.hpacucli: error while loading shared libraries: libstdc++-libc6.2-2.so.3: cannot open shared object file: No such file or directory

  * Now get prepared to be scared.
     o
      http://packages.ubuntu.com
        +
         search for packages with libstdc++-libc6.2-2.so.3 in it
        +
         Something like: http://packages.ubuntu.com/hoary/libs/libstdc++2.10-glibc2.2 will come up
        +
         This package is in the universe, and is for i386, not x86_64. If you want your HP utilities to work, you'll have to get the library out of it that you need.
        +
         Go download the deb manually, it'll be something like: http://gr.archive.ubuntu.com/ubuntu/pool/universe/g/gcc-2.95/libstdc++2.10-glibc2.2_2.95.4-22_i386.deb
        + Convert the package to a tgz, extract the library, install it into /usr/lib32 
wget http://gr.archive.ubuntu.com/ubuntu/pool/universe/g/gcc-2.95/libstdc++2.10-glibc2.2_2.95.4-22_i386.deb

alien -t libstdc++2.10-glibc2.2_2.95.4-22_i386.deb mkdir tmp cd tmp/ tar -xzvf libstdc++2.10-glibc2.2-2.95.4.tgz cd usr/lib mv * /usr/lib32 cd ../../.. rm -rf tmp

  *
   Modify the /usr/sbin/hpacucli script and modify the LD_LIBRARY_PATH and put '/usr/lib32:' infront of what's currently there.. EG: export LD_LIBRARY_PATH=/usr/lib32:$HPACUCLI_BIN_INSTALLATION_DIR
  * hpacucli should work now. The cli isn't super, and doesn't include tab completion, or command history.. But it's functional 


   You'll need the ia32-libs package installed
  * At this point you should be getting this error: 

/opt/compaq/hpacucli/bld/.hpacucli: error while loading shared libraries: libstdc++-libc6.2-2.so.3: cannot open shared object file: No such file or directory

  * Now get prepared to be scared.
     o
      http://packages.ubuntu.com
        +
         search for packages with libstdc++-libc6.2-2.so.3 in it
        +
         Something like: http://packages.ubuntu.com/hoary/libs/libstdc++2.10-glibc2.2 will come up
        +
         This package is in the universe, and is for i386, not x86_64. If you want your HP utilities to work, you'll have to get the library out of it that you need.
        +
         Go download the deb manually, it'll be something like: http://gr.archive.ubuntu.com/ubuntu/pool/universe/g/gcc-2.95/libstdc++2.10-glibc2.2_2.95.4-22_i386.deb
        + Convert the package to a tgz, extract the library, install it into /usr/lib32 
wget http://gr.archive.ubuntu.com/ubuntu/pool/universe/g/gcc-2.95/libstdc++2.10-glibc2.2_2.95.4-22_i386.deb

alien -t libstdc++2.10-glibc2.2_2.95.4-22_i386.deb mkdir tmp cd tmp/ tar -xzvf libstdc++2.10-glibc2.2-2.95.4.tgz cd usr/lib mv * /usr/lib32 cd ../../.. rm -rf tmp

  *
   Modify the /usr/sbin/hpacucli script and modify the LD_LIBRARY_PATH and put '/usr/lib32:' infront of what's currently there.. EG: export LD_LIBRARY_PATH=/usr/lib32:$HPACUCLI_BIN_INSTALLATION_DIR
  * hpacucli should work now. The cli isn't super, and doesn't include tab completion, or command history.. But it's functional 


Instal·lació 2:

De:

ftp://ftp.hp.com/pub/softlib2/software1/pubsw-linux/p308169736/v43139/hpacucli-8.0-14.noarch.txt
Installing & Running the Array Configuration Utility CLI
--------------------------------------------------------------

 Installation:
  ACU CLI is distributed using Red Hat Package Manager (RPM) packages and .deb 
  packages for debian. 
  If there is an older version of ACU CLI installed on the system, 
	please use "rpm -e hpacucli" to remove it first. Use "rpm -i <file name>" 
	to install the application.
  Please type "man rpm" for other details regarding RPM.
  NOTE: On Debain systems, a ".deb" package file can be installed using the
  "dpkg -i hpacucli.xxx.deb" command. The dpkg -r hpacucli command
  is used to remove the package.
  The software resides in /opt/compaq/hpacucli and the executable 
  name is hpacucli which is located in /usr/sbin.

 For Debian 64 bit:
  dpkg -i --force-architecture <file name>. hpacucli requires the
  libstdc++2.10-glibc2.2 32 bit package to be installed.

  
 Run the ACU CLI:
 
  Make sure that you have gone through the following checklist:
  . You run hpacucli as root.

  To start the application:
  If /usr/sbin is already added in your path, just type:
  "hpacucli".
  More options can be found by "hpacucli help". Also see the "Using ACU CLI" section
  of this document, located after Feedback.

 Exiting ACU:
  1. To exit the ACU CLI, type "exit" while at the CLI command console.


TODO

This tool is a proprietary one created by HP. It can do both reporting and management. 3.2.1. Quickstart guide

List all controllers:

server:~# hpacucli controller all show

Smart Array 6i in Slot 0 ()

List arrays on controller in slot 0:

server:~# hpacucli ctrl slot=0 logicaldrive all show status

logicaldrive 1 (33.9 GB, RAID RAID 1+0): OK logicaldrive 2 (136.7 GB, RAID RAID 1+0): OK

I don't know why it reports RAID 1+0. This is regular RAID1 arrays.

List physical drives on controller in slot 0:

server:~# hpacucli ctrl slot=0 pd all show status

physicaldrive 1:0 (port 1:id 0, 36.4 GB): OK physicaldrive 1:1 (port 1:id 1, 36.4 GB): OK physicaldrive 1:2 (port 1:id 2, 146.8 GB): OK physicaldrive 1:3 (port 1:id 3, 146.8 GB): OK

Summarized status:

server:~# hpacucli ctrl slot=0 show config

Smart Array 6i in Slot 0 ()

 array A (Parallel SCSI, Unused Space: 0 MB)
   logicaldrive 1 (33.9 GB, RAID 1+0, OK)
   physicaldrive 2:0  (port 2:id 0 , Parallel SCSI, 36.4 GB, OK)
   physicaldrive 2:1  (port 2:id 1 , Parallel SCSI, 36.4 GB, OK)
 array B (Parallel SCSI, Unused Space: 0 MB)
   logicaldrive 2 (136.7 GB, RAID 1+0, OK)
   physicaldrive 2:2  (port 2:id 2 , Parallel SCSI, 146.8 GB, OK)
   physicaldrive 2:3  (port 2:id 3 , Parallel SCSI, 146.8 GB, OK)

Vegeu també

Enllaços externs