IMPORTANT: Per accedir als fitxer de subversion: http://acacha.org/svn (sense password). Poc a poc s'aniran migrant els enllaços. Encara però funciona el subversion de la farga però no se sap fins quan... (usuari: prova i la paraula de pas 123456)

Comprovar si un paquet està instal·lat

Un exemple:

if ! dpkg-query -l “your_package” | grep -r ‘^ ii’ 2>&1 > /dev/null ; then
 apt-get install -y “your_package”
fi

Un altre exemple:

$ dpkg -s libasound2| grep installed

Sinó està instal·lat, instal·lar-lo:

 problem=$(dpkg -s xulrunner-1.9|grep installed)
 echo Checking for libxul: $problem
 if [ "" == "$problem" ]; then
   echo "No libxul. Setting up libxul"
   sudo apt-get --force-yes --yes install xulrunner-1.9
 fi

Més exemples:

function dpkgstatins {

echo "checking if $dpkgof is installed" 2>&1
if [[ $(dpkg-query -f'${Status}' --show $dpkgof 2>/dev/null) = *\ installed ]]; then
echo "$dpkgof found!"
else echo "$dpkgof was not found, installing..." 2>&1
apt-get --force-yes -yqq install $dpkgof 2>/dev/null
fi

}

Comprovar si una llista de paquets estan instal·lats i sinó instal·lar-los

PACKAGES_DEPENDENCIES="wget mount hello"
#Install dependencies:

#Activate verbose
VERBOSE=true;


[ ! -z "$VERBOSE" ] && echo "Verbose is active..."


[ ! -z "$VERBOSE" ] && echo "Checking dependencies..."

for package in $PACKAGES_DEPENDENCIES; 
 do 
  [ ! -z "$VERBOSE" ] && echo -n "Checking if $package is installed... "
  if ! dpkg-query -l $package | grep -r "^ii" 2>&1 > /dev/null ; then
   [ ! -z "$VERBOSE" ] && echo " NOT INSTALLED. Installing..."
	 /usr/bin/apt-get install --force-yes --yes $package	 
  else
	 [ ! -z "$VERBOSE" ] && echo " INSTALLED."
  fi
 done

vegeu també

Enllaços externs