IMPORTANT: Per accedir als fitxer de subversion: http://acacha.org/svn (sense password). Poc a poc s'aniran migrant els enllaços. Encara però funciona el subversion de la farga però no se sap fins quan... (usuari: prova i la paraula de pas 123456)

Sockets

Consulteu els articles:

Són especialment interessants els diagrama d'estats d'un socket que podeu trobar a:

Programació_en_xarxes#Estats_dels_sockets

Classes

java.net.Socket

java.net.Socket

Exemples

Exemple simple

Servidor:

import java.io.DataInputStream;
import java.io.DataOutputStream;
import java.io.IOException;
import java.net.ServerSocket;
import java.net.Socket;


public class MyServer {
 
 public static void main(String[] args){
 ServerSocket serverSocket = null;
 Socket socket = null;
 DataInputStream dataInputStream = null;
 DataOutputStream dataOutputStream = null;
 
 try {
  serverSocket = new ServerSocket(8888);
  System.out.println("Listening :8888");
 } catch (IOException e) {
  // TODO Auto-generated catch block
  e.printStackTrace();
 }
 
 while(true){
  try {
  socket = serverSocket.accept();
  dataInputStream = new DataInputStream(socket.getInputStream());
  dataOutputStream = new DataOutputStream(socket.getOutputStream());
  System.out.println("ip: " + socket.getInetAddress());
  System.out.println("message: " + dataInputStream.readUTF());
  dataOutputStream.writeUTF("Hello!");
  } catch (IOException e) {
  // TODO Auto-generated catch block
  e.printStackTrace();
  }
  finally{
  if( socket!= null){
   try {
   socket.close();
   } catch (IOException e) {
   // TODO Auto-generated catch block
   e.printStackTrace();
   }
  }
  
  if( dataInputStream!= null){
   try {
   dataInputStream.close();
   } catch (IOException e) {
   // TODO Auto-generated catch block
   e.printStackTrace();
   }
  }
  
  if( dataOutputStream!= null){
   try {
   dataOutputStream.close();
   } catch (IOException e) {
   // TODO Auto-generated catch block
   e.printStackTrace();
   }
  }
  }
 }
 }
}

Client

IMPORTANT: Per evitar l'error NetworkOnMainThreadException desactiveu l'strictMode [1]

if (android.os.Build.VERSION.SDK_INT > 9) {
StrictMode.ThreadPolicy policy = 
    new StrictMode.ThreadPolicy.Builder().permitAll().build();
StrictMode.setThreadPolicy(policy);
}
package com.exercise.AndroidClient;

import java.io.DataInputStream;
import java.io.DataOutputStream;
import java.io.IOException;
import java.net.Socket;
import java.net.UnknownHostException;

import android.app.Activity;
import android.os.Bundle;
import android.view.View;
import android.widget.Button;
import android.widget.EditText;
import android.widget.TextView;

public class AndroidClient extends Activity {

EditText textOut;
TextView textIn;

 /** Called when the activity is first created. */
 @Override
 public void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
   super.onCreate(savedInstanceState);
   setContentView(R.layout.main);
 
   textOut = (EditText)findViewById(R.id.textout);
   Button buttonSend = (Button)findViewById(R.id.send);
   textIn = (TextView)findViewById(R.id.textin);
   buttonSend.setOnClickListener(buttonSendOnClickListener);
 }

 Button.OnClickListener buttonSendOnClickListener
 = new Button.OnClickListener(){

@Override
public void onClick(View arg0) {
 // TODO Auto-generated method stub
 Socket socket = null;
 DataOutputStream dataOutputStream = null;
 DataInputStream dataInputStream = null;

 try {
 socket = new Socket("192.168.1.101", 8888);
 dataOutputStream = new DataOutputStream(socket.getOutputStream());
 dataInputStream = new DataInputStream(socket.getInputStream());
 dataOutputStream.writeUTF(textOut.getText().toString());
 textIn.setText(dataInputStream.readUTF());
 } catch (UnknownHostException e) {
 // TODO Auto-generated catch block
 e.printStackTrace();
 } catch (IOException e) {
 // TODO Auto-generated catch block
 e.printStackTrace();
 }
 finally{
 if (socket != null){
  try {
  socket.close();
  } catch (IOException e) {
  // TODO Auto-generated catch block
  e.printStackTrace();
  }
 }

 if (dataOutputStream != null){
  try {
  dataOutputStream.close();
  } catch (IOException e) {
  // TODO Auto-generated catch block
  e.printStackTrace();
  }
 }

 if (dataInputStream != null){
  try {
  dataInputStream.close();
  } catch (IOException e) {
  // TODO Auto-generated catch block
  e.printStackTrace();
  }
 }
 }
}};
}

El layout Android és el següent:

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
 android:orientation="vertical"
 android:layout_width="fill_parent"
 android:layout_height="fill_parent"
 >
<TextView
 android:layout_width="fill_parent"
 android:layout_height="wrap_content"
 android:text="@string/hello"
 />
<EditText
 android:id="@+id/textout"
 android:layout_width="fill_parent"
 android:layout_height="wrap_content"
 />
<Button
 android:id="@+id/send"
 android:layout_width="fill_parent"
 android:layout_height="wrap_content"
 android:text="Send"
 />
<TextView
 android:id="@+id/textin"
 android:layout_width="fill_parent"
 android:layout_height="wrap_content"
 />
</LinearLayout>

IMPORTANT: Cal donar permisos a l'aplicació per tal de poder accedir a Internet afegint el següent codi XML al fitxer AndroidManifest.xml

<uses-permission android:name="android.permission.INTERNET"/>

Recursos:

Enviant i rebent dades pels sockets

Exemple servidor ecos

Procesar múltiples connexions al mateix temps

Enviar un objecte pel socket

IMPORTANT: l'objecte ha de ser serialitzable per tal de poder-se enviar a través de la xarxa

ObjectInputStream, ObjectOuputStream.

Com utilitzar un objecte per controlar les acciones que es duen a terme

Operacions de xarxa

Recursos:

Permisos. Fitxer de manifest

 <uses-permission android:name="android.permission.INTERNET"/>
 <uses-permission android:name="android.permission.ACCESS_NETWORK_STATE" />

Android HTTP

Les connexions més habituals de xarxa són les que utilitzen el protocol HTTP. Per aquesta raó trobareu que Android us ofereix utilitats específiques per aquest protocol, i és més existeixen múltiples llibreries externes que faciliten la tasca. Consulteu:

Android HTTP

Vegeu també

Enllaços externs