IMPORTANT: Per accedir als fitxer de subversion: http://acacha.org/svn (sense password). Poc a poc s'aniran migrant els enllaços. Encara però funciona el subversion de la farga però no se sap fins quan... (usuari: prova i la paraula de pas 123456)

Alert.png Aquesta wiki forma part dels materials d'un curs
Curs: Administració dels sistemes informàtics de l'IES
Fitxers: No hi ha fitxers
Repositori SVN: http://[email protected]/svn/iescopernic/Administracio_SI_IESCopernic
Usuari: anonymous
Paraula de pas: sense paraula de pas
Autors: Sergi Tur Badenas

Virtual Box

Hi ha moltes formes d'instal·lar Virtual Box però una de les millors formes és fer-ho des dels repositoris oficials de Virtual Box. L'avantatge és que d'aquesta manera ens instal·lem la última versió estable i en cas que hi hagin actualitzacions de Virtual Box aquestes estaran integrades a les actualitzacions del nostre sistema.

Instal·lació de Virtual Box a Debian

Podeu utilitzar el mateix script que a Ubuntu:

#Instal·lació de Virtual Box a Ubuntu

El nom de la versió s'obté amb lsb_release i per tant hauria de funcionar igual (cal comprovar-ho...)

Instal·lació de Virtual Box a Ubuntu

$ cd
$ mkdir VirtualBox
$ cd VirtualBox
$ wget -N --http-user=anonymous --http-password= http://svn.projectes.lafarga.cat/svn/iescopernic/Administracio_SI_IESCopernic/VirtualBox/InstallVirtualBox.sh
$ sudo chmod +x InstallVirtualBox.sh
$ ./InstallVirtualBox.sh 

Per a més informació consulteu Instal·lació de VirtualBox

Importació de la màquina virtual IPCOP

Abans de poder importar-la amb Virtual Box, primer cal obtenir la màquina virtual. La podeu descarregar amb:

$ cd
$ mkdir IPCOP
$ cd IPCOP
$ wget -N --http-user=anonymous --http-password= http://svn.projectes.lafarga.cat/svn/iescopernic/Administracio_SI_IESCopernic/IPCOP/IPCOP_Cursos.ovf
$ wget -N --http-user=anonymous --http-password= http://svn.projectes.lafarga.cat/svn/iescopernic/Administracio_SI_IESCopernic/IPCOP/IPCOP_Cursos.vmdk

Ara executeu Virtual Box:

$ VirtualBox

I al menú Fitxer importeu la màquina que acabeu de descarregar:

VirtualBoxImporta.png

També ho podeu fer des de la línia de comandes amb

$ VBoxManager import 

Configuració de la xarxa IPCOP

Es pot configurar la xarxa amb la comanda:

# setup

Consulteu les transparències de l'article IPCOP.

Configuració

Assegureu-vos que a la configuració de la màquina s'estiguin utilitzant dos targetes de xarxa. A Paràmetres->Xarxa escolliu:

 • Adaptador 1:
  • Habilita l'adaptador de xarxa
  • Connectat a: Adaptador pont
  • Mom: eth0 (o el nom de la interfície de xarxa que us correspongui)
 • Adaptador 2:
  • Habilita l'adaptador de xarxa
  • Connectat a: NAT

Com s'ha creat aquesta màquina virtual? Script que automatitza el procés

Consulteu el fitxer:

Importació de la màquina virtual Ubuntu Server

Abans de poder importar-la amb Virtual Box, primer cal obtenir la màquina virtual. La podeu descarregar amb:

$ cd
$ mkdir UbuntuServer
$ cd UbuntuServer
$ wget -N --http-user=anonymous --http-password= http://svn.projectes.lafarga.cat/svn/iescopernic/Administracio_SI_IESCopernic/UbuntuServer/ObtainUbuntuServer.sh

$ sudo chmod +x ObtainUbuntuServer.sh
$ ./ObtainUbuntuServer.sh

Configuració de Virtual Box

Assegureu-vos que a la configuració de la màquina s'estiguin utilitzant dos targetes de xarxa. A Paràmetres->Xarxa escolliu:

 • Adaptador 1:
  • Habilita l'adaptador de xarxa
  • Connectat a: Adaptador pont
  • Mom: eth0 (o el nom de la interfície de xarxa que us correspongui)
 • Adaptador 2:
  • Habilita l'adaptador de xarxa
  • Connectat a: NAT


Configuració de la xarxa de la màquina

Per acabar de configurar la xarxa cal:

Editeu el fitxer de configuració de xarxa

$ sudo joe /etc/network/interfaces

La configuració de les targetes de xarxa ha de ser similar a:

# The primary network interface
auto eth0
iface eth0 inet static
  address 192.168.1.105
  netmask 255.255.255.0 

auto eth1
iface eth1 inet static
  address 10.0.2.15
  netmask 255.255.255.0
  gateway 10.0.2.2

On cal que modifiqueu els paràmetres de la targeta eth0 per adequar-los a la vostra xarxa local.

NOTA: Si esteu fent la pràctica a una aula amb altres companys que fan el mateix, tingueu en compte que heu d'escollir IP diferents per tal d'evitar conflictes.

Els valors de eth1 no cal modificar-los ja que són els correctes per tal de que la targeta eth1 funcioni amb l'interfície de xarxa virtual 2, que recordeu que la heu configurat en mode NAT.

També cal modificar el fitxer.

$ sudo joe /etc/resolv.conf

Cal posar quelcom similar a:

domain domini.com
search domini.com
nameserver 192.168.0.7

ON heu de posar el nom del vostre domini als camps domain i search (és opcional) i la IP del servidor de DNS a nameserver.

Finalment assegureu-vos que el nom de les vostres interfícies de xarxa són eth0 i eth1. Sinó és així editeu el fitxer:

$ sudo joe /etc/udev/rules.d/70-persistent-net.rules

Hi haurà quelcom similar a:

# This file was automatically generated by the /lib/udev/write_net_rules
# program, run by the persistent-net-generator.rules rules file.
#
# You can modify it, as long as you keep each rule on a single
# line, and change only the value of the NAME= key. 
 

# PCI device 0x1022:0x2000 (pcnet32)
SUBSYSTEM=="net", ACTION=="add", DRIVERS=="?*", ATTR{address}=="08:00:27:d1:1c:d7", ATTR{type}=="1", KERNEL=="eth*", NAME="eth0"

# PCI device 0x1022:0x2000 (pcnet32)
SUBSYSTEM=="net", ACTION=="add", DRIVERS=="?*", ATTR{address}=="08:00:27:90:2f:56", ATTR{type}=="1", KERNEL=="eth*", NAME="eth1"

Només heu d'assegurar-vos que els paràmetres NAME són respectivament:

NAME="eth0"

i

NAME="eth1"

Com s'ha creat aquesta màquina virtual? Script que automatitza el procés

Consulteu el fitxer:

Qüestions a tenir en compte

Problemes de xarxa amb Debian

Cal executar:

$ sudo ethtool -K eth0 tx off

Actualització del nucli del sistema operatiu

Per tal que Virtual Box funcioni correctament, s'utilitza un mòdul del kernel. Potser que després d'actualitzar el nucli del vostre sistema hàgiu d'executar:

$ sudo /etc/init.d/vboxdrv setup

Guest additions

És una aplicació que s'instal·la a la maquina virtual Guest. Hi ha guest additions per a diferents plataformes (Linux, Windows...)

Per a instal·lar la en un guest Ubuntu consulteu:

Virtual_Box#Instal.C2.B7lar_GuestAdditions

Vegeu també

Enllaços externs