IMPORTANT: Per accedir als fitxer de subversion: http://acacha.org/svn (sense password). Poc a poc s'aniran migrant els enllaços. Encara però funciona el subversion de la farga però no se sap fins quan... (usuari: prova i la paraula de pas 123456)

Projectes de síntesi

Martinez Capilla, Alexandre: M13 Projecte de DAM
Mayor Rodriguez, Marc Albert. Mòdul de Síntesi
Ricote Lajusticia, Rafael. M13 Projecte de DAM
Roldan Baena, Ivan. Proyecto DAM
Turcan, Nicolae. App formació TE - Projecte de Sintesi 14/15
Ungureanu, Dorian. Projecte sintesi       
Testing APIs https://laracasts.com/series/intuitive-integration-testing/episodes/6

Plantilla pàgina documentació wiki: 2DAM 2014-15/Crèdit síntesi plantilla wiki:

Propostes de l'equip docent:

Llista d'alumnes

Amposta Boquera, Andreu  --> Abandonament de les classes
Castell Prades, Agusti  --> Canvi de Cicle Formatiu Grau Superior (CFGS)
Coronciuc, Liviu
Davila Bazalar, Paolo
Domenech Canalda, Marc
Martinez Capilla, Alexandre
Martinez Oliver, Carlos  --> Abandonament de les classes
Mayor Rodriguez, Marc Albert
Ricote Lajusticia, Rafael
Roldan Baena, Ivan
Turcan, Nicolae
Ungureanu, Dorian

Entorns explotació

Amposta Boquera, Andreu : 192.168.160.104: 2261: 8761
Coronciuc, Liviu : 192.168.160.101: 2262: 8762
Davila Bazalar, Paolo : 192.168.160.106: 2263: 8763
Domenech Canalda, Marc : 192.168.160.103: 2264: 8764
Martinez Capilla, Alexandre : 192.168.160.110:2265: 8765
Martinez Oliver, Carlos : IP privada: 2266:8766
Mayor Rodriguez, Marc Albert : 192.168.160.108:2267: 8767
Ricote Lajusticia, Rafael : IP privada: 192.168.160.107:2268: 8768
Roldan Baena, Ivan : 192.168.160.113: 2269: 8769
Turcan, Nicolae : 192.168.160.102: 2270: 8770
Ungureanu, Dorian : 192.168.160.111: 2271: 8771

Githubs dels alumnes

Marc Domenech - https://github.com/markdomkan

Liviu Coronciuc - https://github.com/Kraissus

Iván Roldán - https://github.com/kriminal666

Rafael Ricote - https://github.com/rricote

Albert Mayor - https://github.com/albertmayor

Andreu Amposta - https://github.com/Undernoxo

Dorian Ungureanu - https://github.com/cinek19

Alexandre Martinez - https://github.com/AlexMartCap

Paolo Davila - https://github.com/pdavila13

GitHub: Turcan, Nicolae

Apunts

Android:

Pràctiques Android

Pràctiques M9

Exercicis

Recordatori tasques pendents primer i segon trimestre

Comú:

 • GIT: Aquest article és un dels més importants i transversals dels curs on a més a més de la teoria sobre GIT cal que tingueu documentades les operacions més comunes que realitzeu amb Git, entre d'altres: creació de repositoris des de zero incloent github, workflows de treball habitual, Fork de repositoris. Pull requests. etc.
 • HTTP: Inclou pràctica amb eina Telnet, uś de Firebug o similars. Afegiu POSTMAN o article a POSTMAN i relacioneu amb REST
 • JQuery: Instal·lació, exemples bàsics d'ús, selectors, CDN. Com fer peticions AJAX amb Jquery. Relacionar amb AJAX i REST
 • JSON

Pràctica MP8 i MP9:

 • MP9: crear amb codeigniterrestserver una API REST per al recurs seleccionat per cada alumne
 • MP8: a partir de l'aplicació Android esquelet del primer trimestre (és dona una base per qui no ha acabat primer trimestre: Ebre-escoolApp) afegir un apartat al drawer per a fer operacions CRUD sobre el vostre recurs. Cal utilitzar el Retrofit

MP08

Articles wiki

 • Arquitectura Android
 • Instal·lació de Java i resol·lució de Problemes
 • Instal·lació del SDK, Eclipse i Android Studio
 • Comandes Android. Pràctica de creació d'una app Android Hello World per línia de comandes
 • Android Support Library
 • Workflow, depuració, fitxers de Log
 • Fragments
 • Drawer
 • Estructura de carpetes d'un projecte Android. Explicació amb detall
 • Detalls del procediment de Building and running
 • Detalls i diferències Eclipse i Android Studio. Ant vs Gradle
 • Article o secció sobre Google Play Developer Console

Pràctiques:

 • Documentació del procés de creació d'un APK per a Google Play Developer Console. Cal documentar tot el procés i entregar App a Google Play Developer Console
 • Aplicació esquelet/Autenticació Android. 2DAM_2014-15/Aplicació esquelet Android .Components:
 • SplashScreen
 • Login. Implementació de Login per peticions HTTP amb ebre-escool
 • Social Login
 • Facebook
 • Twitter
 • Google
 • Menu amb Drawer Activity

Criteris generals:

 • Totes les pràctiques que tinguin codi (és a dir totes) han de tenir el codi en un repositori github que ha d'aparèixer a la documentació entregada per l'alumne

MP09

Articles wiki:

 • Framework Code Igniter
 • Autenticació. Tipus autenticació (formulari, HTTP bàsic i digest). Qüestions de seguretat (hash). Pràctica de provar els tipus autenticació amb Apache
 • Article sobre CRUD
 • ebre-escool, requeriments i temes relacionats:
 • Desenvolupaments APIS web. REST i CRUD. Relació verbs HTTP i APIs
 • Sockets. Teòria i repàs de xarxes TCP/IP
 • Procesos i sockets en Android
 • Android HTTP
 • Autenticació Android en 3 xarxes socials:
 • Facebook
 • Google
 • Twitter


Pràctiques:

 • Servidor REST amb code-igniter-rest-server

Recordatori tasques pendents últim trimestre

Criteris generals:

 • Totes les pràctiques que tinguin codi (és a dir totes) han de tenir el codi en un repositori github que ha d'aparèixer a la documentació entregada per l'alumne

MP08

Articles wiki

 • Hello world Ionic
 • Creació de compte a Ionic i configuració. Ionic View

No dual:

MP09

Articles wiki

 • Instal·lació
 • Configuració de l'entorn de treball. Vagrant i homestead
 • Bases de dades
 • Configuració d'accés a base de dades
 • Migracions
 • Seeds
 • Exemples bàsics MVC de controladors i plantilles web
 • Estructura de directoris d'una aplicació amb Laravel
 • ORM/Eloquent
 • Autenticació amb Laravel


Pràctiques:

No dual:

 • SOLID: article sobre SOLID. Pràctiques (exercici seguint lletra a lletra):
 • TodoApp (aka Laravel_5_Rest_Api + Angular):
 • PoolApp (aka Laravel_5_Rest_Api amb relacions a la base de dades + Angular)